mask

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.mzk.czarnkow.pl

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej RODO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Magdalena Wiza
tel. 67 255-20-81
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:

 • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O.O. W CZARNKOWIE

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest administratorem danych osób przetwarzanych w wykorzystywanym przez naszą Spółkę systemie monitoringu wizyjnego.
 2. Obszar monitorowany obejmuje teren administracyjny PSZOK i teren przyległy do budynku MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przy ulicy Browarnej 6 oraz teren wysypiska z kompostownią odpadów stałych w Zofiowie. Obszary objęte monitoringiem oznaczone są tablicami informacyjnymi.
 3. Administrator Danych, stosując monitoring wizyjny, przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
  • w celu dopełnienia wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (art. 6 ust. 1 pkt c, e RODO);
  • w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane przetwarzamy w systemie monitoringu wizyjnego przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych (przy zachowaniu warunku poszanowania prawa do prywatności innych osób),
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie nie będzie przekraczał 90 dni.
 7. Dane zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • podmiotom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelaria prawna, podmioty serwisujące urządzenia systemu monitoringu wizyjnego).
 8. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul.
   Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W CZARNKOWIE

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
   • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
   • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”; przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
  • roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

Komunikat dotyczący przetwarzania danych pracowników dostawcy przebywających na terenie administracyjnym MKiW Spółka z o.o. w Czarnkowie

W związku z realizacją przez DOSTAWCĘ / KONTRAHENTA umowy na dostawę lub odbiór określonych artykułów / produktów / sprzętu / odpadów, zawartej z Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Czarnkowie informuję, że:

 1. Wobec wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) nasza Spółka zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
 2. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych osób będących pracownikami DOSTAWCY, którzy wykonywali będą usługi dostaw lub odbioru określonych artykułów / produktów / sprzętu / odpadów. Dane osób, o których mowa wyżej, będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celach związanych z ewidencjonowaniem w prowadzonej przez naszą Spółkę dokumentacji ruchu pojazdów na terenie swoich obiektów oraz w eksploatowanych w Spółce urządzeniach systemu telewizji dozorowej.
 3. Zakres informacji dotyczących kierowców DOSTAWCY przetwarzanych przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administratora Danych, obejmował będzie:
  1. numery rejestracyjne pojazdów wykorzystywanych przez DOSTAWCĘ do dostaw określonych umową,
  2. daty, godziny i minuty wjazdów tych pojazdów na teren obiektów naszej Spółki oraz daty, godziny i minuty wyjazdów z tych obiektów,
  3. podpisy kierowców potwierdzające ich pobyt w obiektach naszej Spółki,
  4. informacje o ewentualnych zdarzeniach nadzwyczajnych,
  5. wizerunki kierowców posługujących się tymi pojazdami.
 4. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywała będzie informacje wskazane w ust. 3 przez następujące okresy:
  1. dane, o których mowa w ust. 3 pkt a-d: przez okres do 6 lat od momentu ich utrwalenia w ewidencji ruchu pojazdów,
  2. dane, o których mowa w ust. 3 pkt. e: przez okres do 90 dni od daty zarejestrowania wizerunku przez system telewizji dozorowej.
 5. Prawną podstawę dopuszczalności przetwarzania przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie danych osobowych kierowców, będących pracownikami DOSTAWCY stanowią:
  1. niezbędność wykonania umowy zawartej przez DOSTAWCĘ z naszą Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym udokumentowanie wykonania dostaw,
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do naszej Spółki oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Dane osobowe pracowników DOSTAWCY nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 7. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • sunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzane przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie dane pracowników DOSTAWCY mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z nami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. agencja ochrony osób i mienia, kancelarie radców prawnych, firmy serwisujące urządzenia systemu telewizji dozorowej.
 9. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się telefonicznie: 67 255-20-81, drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek lub instytucji względnie osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu

Niniejszym pragnę poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest administratorem danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawieranych umów i ich obsługą.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 5. Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie narusza przepisy RODO.
 6. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub
   obrony przed roszczeniami.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami
  powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, obsługę prawną, hosting strony internetowej.
 8. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się telefonicznie: 67 255-20-81, drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy osoby fizyczne, których dane zamieszczone zostaną w dokumentacji postępowania złożonej naszej Spółce przez Oferentów, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których posiadanie weszła wskutek ogłoszenia zamówienia publicznego i realizowania procedur wyłonienia Wykonawcy w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu udokumentowania działań i wymogów proceduralnych związanych z przeprowadzeniem ogłoszonego zamówienia na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników postępowania, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) danych (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - podstawa prawna art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych);
  • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych);
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu - podstawa prawna art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO); 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 4. Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie narusza przepisy RODO.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 6. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania z zakresy zamówień publicznych, wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
   • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
   • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia,
   dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie), KRS 0000125283, REGON 570150755, NIP: 7631000036, tel. 67 255-20-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
   • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
   • ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu kołowego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszej „Informacji”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu.
 7. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 255-20-81,
  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie pod adresem: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Czarnkowie - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
  • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Czarnkowie